بیانیه اعلام موجودیت کمیته ضدجنگ و تحریم
رهایی ایران و برپایی یک حکومت مردم سالار، مسئله داخلی کشور ایران است و مبارزه میان مردم و رژیم ستمگر حاکم بر کشور می باشد و دخالت هیچ بیگانه و بیگانه پرست در آن جایگاهی ندارد.

از ویژگی های مردم ایران، نپذیرفتن ظلم و مبارزه با چیرگی دشمن از راه آگاهی رسانی در فرهنگ و ادبیات ایران بوده است. داستان های شاهنامه فردوسی، مبارزات و قیام ها علیه ستمگران، در قالب بر پایی جنبش های اجتماعی با بهره گیری از توش و توان فرهنگ ایرانی، متجاوزین را در پایان از میان برداشته است.
درچهل سال گذشته، با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، هر روزِ بیش از پیش، شاهد گسترش ظلم و فساد در کشورمان ایران می باشیم.
نا امیدی به برانداختن رژیم ستمکار کنونی باعث شده که بخشی از هم میهنان چشم امید به قدرت های بیگانه دوخته و راه رهایی را در ایجاد قحطی و حمله نظامی بیگانه به کشور جستجو می کنند.
سردمدار کنونی این رویای شیرین جنگ طلبان ایرانی، همان قدرتی است که چند دهه پیش حکومت مردمی و ملی بر خاسته از آرای مردم ایران را با ترفند های گوناگون سرنگون کرد ، و راه را برای به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی نیز هموار ساخت.
جنگ طلبان ایرانی بدون وقفه بر طبل جنگ و تحریم می کوبند و مردم ایران را مشتاق موشک های آمریکایی معرفی می کنند. این گروه به امید ایجاد قحطی در ایران در رویای سقوط رژیم جمهوری اسلامی به لطف خارجی ، خود را آماده بدست گرفتن قدرت سیاسی در ایران می کنند.
ما بر این باوریم که تحریم، قحطی و جنگ ، نه تنها منجر به سقوط رژیم جمهوری اسلامی نمی شود، بلکه با فشار های اقتصادی که بر مردم، به عنوان بدنه جنبش های مدنی وارد می شود، زمینه ساز فرسایش مبارزات مردم ایران خواهد شد.
مردمی که اکثر آنان به دنبال تغییرات بنیادین در درون جامعه می باشند و نه تغییرات فرمایشی ارسالی از خارج کشور.
بر این اساس، تشکیل یک جنبش مدنی؛ ضد جنگ و تحریم علیه مردم ایران ، در برابر گروه های فشار جنگ طلب و طرفداران تحریم ضروری به نظر می رسد.
این جنبش مدنی بنا دارد؛ مردم ، دولت ها و رسانه های آزاد را نسبت به خطر جنگ و تحریم علیه مردم ایران، آگاه ساخته و با اقدامات مردم ستیزانه خشونت طلبان به مقابله بپردازد، تا راه مبارزات مدنی برای مبارزین داخل کشور هموار گردد.
رهایی ایران و برپایی یک حکومت مردم سالار، مسئله داخلی کشور ایران است و مبارزه میان مردم و رژیم ستمگر حاکم بر کشور می باشد و دخالت هیچ بیگانه و بیگانه پرست در آن جایگاهی ندارد.
از همه انسان دوستان و میهن دوستان واقعی، به دور از هر گونه گرایش های سیاسی، در داخل و خارج از ایران که با طرح این جنبش هم آوا هستند، دعوت می کنیم از این جنبش پشتیبانی کنند و ما را در رسیدن به این هدف یاری رسانند.

;